0912306479

learn this here now bestreplicawatchsite.com. Hot Sales swiss replica rolexes. 40% off replica watches. our website fake-watches.icu. Up To 50% Off www.watchesjob.com. More details about fake watches. More hints replica breitling. click for info www.adomegawatches.com. go to my blog richard mille replica ebay. address realestatebellross.com.

Ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát 21/2 Âm lịch

Hôm nay 02/04/2021 DL (nhằm 21/02 ÂL) là ngày Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát, mong mọi người phát tâm trân trọng nghĩ nhớ, tán thán công đức bi trí vẹn toàn của Bồ Tát.

 

 

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.

PHỔ hóa Tam-Kỳ độ chúng sanh,
HIỀN lương đắc ngộ phước lai thành,
BỒ tâm ái chủng trong vòng khổ,
TÁT đạo Cao-Ðài nhuận trí thanh,

Chào chư hiền. Ðại tịnh nghe.

 

NGHE KINH PHỔ HIỀN TẠI ĐÂY Ạ

Thơ bài:

Ánh sáng chói kỳ ba khai Ðạo,
Chốn Tây-phương Tam-Giáo hội đồng,
Nhìn tường nhơn loại động lòng,
Phàm trần nay sắp huyết hồng thây phơi!
Ưa thanh tịnh cung Trời an hưởng,
Luyện đơn nguơn lo chưởng đức dày;
Cuộc đời ngàn đắng muôn cay,
Cho nên hoằng hóa Cao-Ðài Vô-Vi.
Buồn thương bấy thời kỳ mạt kiếp,
Nạn dẫy tràn, hồ điệp còn mê…
Phải chi sớm biết quày về,
Ly trần lánh khổ dựa kề Bồng-Lai.
Ðộng thiêng-liêng, trần ai tá thế,
Nương huyền cơ khuyên thế tỉnh hồn,
Cuộc đời bí nước bế môn,
Ðẩy xe tấn pháo cản dồn sĩ, binh.
Cầu trăm nhịp gập ghình khó bước,
Cờ bại binh túng nước nhảy càn,
Chi cho khỏi vướng tai nàn,
Tối tăm mờ mịt biết đàng đâu đi?
Nay hồng ân Tam-Kỳ tế thế,
Lượng cao minh Chúa-Tể giải vây,
Hiệp đoàn chi xiết vui vầy,
Sao không chịu lánh cái bầy bạo hung?

Thơ:

Hung bạo giỏi cho cũng một thời,
Hồn lìa xác phải chịu tai trời,
Ngày giờ phán đoán nào ai biết?
Biết trước ăn năn mới vững ngồi.

Ban ơn các hiền.

Sự Tích Đức Phổ Hiền Bồ Tát

Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô.

Nhờ Phụ Vương khuyên bảo, nên Thái Tử mới phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sanh trong ba tháng.

Lúc ấy có quan Đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên rằng: “Nay Điện hạ có lòng làm đặng món công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về Đạo Vô Thượng Bồ Đề, mà cầu đặng thành Phật, hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi nhơn Thiên, vì cõi ấy còn ở trong vòng sinh tử”.

Năng Đà Nô Thái Tử nghe quan Đại thần khuyên bảo như vậy, liền thưa với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi có món công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong ba tháng, xin hồi hướng về đạo vô thượng Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ đề, tu hạnh Bồ tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, đặng thành Phật đạo, và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm, bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy”.

Đức Bảo Tạng Như Lai nghe Năng Đà Nô Thái Tử phát nguyện như thế, liền thọ ký rằng: Hay thay! hay thay! Ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh đều thành Phật Đạo. Trong khi tu Bồ tát đạo, dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh, vì vậy nên ta đặt hiệu ngươi là: Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trãi hằng sa kiếp làm nhiều công việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Huyến ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai, chừng đó những sự tốt đẹp trang nghiêm của ngươi đã cầu nguyện thảy đều thỏa mãn”.

Khi Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị Thiên tử ở các cõi Trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà cúng dường và đồng thinh khen ngợi.

Năng Đà Nô Thái Tử thưa với Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu những sự ao ước của tôi ngày sau quả nhiên đặng như lời Ngài thọ ký, nay tôi kính lễ Ngài và chư Phật mà xin làm sao hằng sa thế giới có đủ món hương rất tốt rất thơm, mùi bay khắp trong các cõi, và mọi chúng sanh, hoặc ở trong địa ngục, ngạ quỷ cùng súc sanh, cho đến các người ở cõi Thiên Thượng Nhơn gian, đương mắc phải nghiệp báo gì, nếu ngửi đặng món hương thơm ấy, tức thì đều đặng rảnh khổ và lại hưởng sự an vui”.

Năng Đà Nô Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu mà lễ Phật, thì trong các thế giới mười phương tự nhiên có mùi hương thơm bay khắp cả. Lúc đó mọi loài chúng sanh ngửi đặng mùi hương ấy, lòng dạ hớn hở, các bệnh phiền não thảy đều tiêu trừ. Năng Đà Nô Thái Tử nhờ Phật thọ ký như vậy, thân tâm vui mừng, bèn đảnh lễ Phật, rồi ngồi xuống nghe Ngài thuyết Pháp.

Năng Đà Nô Thái Tử nhờ công đức đó, nên sau khi mạng chung, sanh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhờ lời thệ nguyện mà chăm làm các việc Phật sự và hóa độ chúng sanh, đặng cầu cho mau viên mãn những sự của mình đã ao ước.

Bởi Ngài có lòng tu hành tinh tấn như vậy, nên nay đã thành Phật, ở cõi Bất Huyến, và hóa thân vô số ở trong các thế giới mà giáo hóa chúng sanh

10 Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền

Một là Lễ kính chư Phật.
Hai là Xưng tán Như Lai.
Ba là Quảng tu cúng dường.
Bốn là Sám hối nghiệp chướng.
Năm là Tùy hỷ công đức.
Sáu là Thỉnh chuyển pháp luân
Bảy làThỉnh Phật trụ thế.
Tám là Thường tùy Phật học.
Chín là Hằng thuận chúng sanh.
Mười là Phổ giai hồi hướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.