Kinh Diệu Pháp Liên Hoa_ Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát

Download file audio này

 

 

01 Pham Tua Thu Nhat 1.mp3
02 Pham Phuong Tien Thu Hai 2.mp3
03 Pham Thi du Thu Ba 3a.mp3
04 Pham Thi du Thu Ba 3b.mp3
05 Pham Tin giai Thu Tu 4.mp3
06 Pham Duoc Thoa Du Thu 5.mp3
07 Pham Thu Ky Thu Sau 6.mp3
08 Pham Hoa Thanh Du Thu Bay 7.mp3
09 Pham Ngu Ba De Tu Tho Ky Thu Tam 8.mp3
10 Pham Thu Hoc Vo Hoc Nhan Ky Thu 9.mp3
11 Pham Phap Su Thu Muoi 10.mp3
12 Pham Hien buu Thap Thu 11.mp3
13 Pham De Ba Dat Da Thu 12.mp3
14 Pham Tri Thu 13.mp3
15 Pham An Lac Hanh Thu 14.mp3
16 Pham Tung Dia Dung Xuat Thu 15.mp3
17 Pham Nhu Lai Tho Luong Thu 16.mp3
18 Pham Phan Bien Cong Duc Thu 17.mp3
19 Pham Tuy Hy Cong Duc Thu 18.mp3
20 Pham Phap Su Cong Duc Thu 19.mp3
21 Pham Thuong Bat Khinh Bo Tat Thu 20.mp3
22 Pham Nhu lai Than Luc Thu 21.mp3
23 Pham chuc Luy Thu 22.mp3
24 Pham Duoc Vuong Bo Tat Ban Su Thu 23.mp3
25 Pham Dieu Am Bo Tat Thu 24.mp3
26 Pham Quan The Am Bo Tat Pho Mon Thu 25.mp3
27 Pham Da La Ni Thu 26.mp3
28 Pham Dieu Trang Nghiem 27.mp3
29 Pham Pho Hien Bo Tat 28.mp3